శ్రియా పెళ్లయిపోయింది.. వేడుకలో స్టార్ల హంగామా

అక్కినేనివారి చిన్న కోడలు కావాల్సిన శ్రీయ భూపాల్ దైవ నిర్ణయమో మరొకటో.. కాలేదు. చివరి నిమిషంలో పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయింది.