శిలాజమా ! నువ్విప్పుడో రోబోవి !

శిలాజమా ! నువ్విప్పుడో రోబోవి !

ఎప్పుడో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నాటి భారీ బల్లి శిలాజాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రజ్ఞులు.. దాని  వివరాలు తెలుసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఈ భూమ్మీద సుమారు 300 మిలియన్ ఏళ్ళ నాడు జీవించి ఉండేదని  భావిస్తున్న 5 అడుగుల పొడవైన బల్లి కాలక్రమంలో…