విసిగించే కాల్స్‌తో హైరానా..చెక్ ఎలా ?

విసిగించే కాల్స్‌తో హైరానా..చెక్ ఎలా ?

చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు.. కాల్సే కాల్స్ ! ఈ ‘ ఫోన్ల శకం ‘ లో ఇదో ‘ బిజీ యుగం ‘ .. ఏది అసలో, ఏది నకలో తేలే కాలం కూడా కాదిది.. ఫేక్ కాల్స్ ‌తో…